ปักกิ่ง 5 วัน หยุดวันปิยมหาราช

ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซล 5 วัน
19-23 ต.ค. 2567 หยุดวันปิยมหาราช
46,800.-
โดยสายการไทย (TG)

นำท่านเที่ยว กำแพงเมืองจีน ด่านจียงกวน ชม พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ช้อปปิ้ง ย่านการค้าเก่าแก่ ย่านการค้าหวังฝูจิ่ง หรือ ถนนคนเดิน เที่ยวจัตุรัสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน จากนั้นนำท่านชม พระราชวังโบราณกู้กง วังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ชม หอฟ้าเทียนถาน สถานที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินของจักรพรรดิจีนในสมัยโบราณ เดินเล่นถนนโบราณเฉียนเหมิน จำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง แล้วนำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ปักกิ่ง UNIVERSAL STUDIO BEIJING แห่งที่สามของเอเซีย ชม วัดลามะ หรือ "วังย่งเหอ" ซึ่งเคยเป็นที่ประทับขององค์ชายสี่  **ไม่ลงร้านรัฐบาลให้เสียเวลา**

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

19-23 ต.ค. 2567 

46,800.-

45,800.-

44,800.-

8,000.-