ฮ่องกง 3 วัน

ฮ่องกง 3 วัน ปีใหม่
31 ธ.ค.67 – 2 ม.ค.68
35,555.- 
โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

 เดินทางสู่ เกาะลันเตา นำท่านขึ้น กระเช้านองปิงชมทัศนียภาพอ่าวตุงชุง ช้อปปิ้ง Citygate Outlets แหล่งรวมร้านค้าตรงจากผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย  ช้อปปิ้งในย่าน จิมซาจุ่ย ชมวัดหวังต้าเซียน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันลม ชมเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของฮ่องกง

**พิเศษเมนูมิชลีนไกด์ 1 มื้อ

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

31 ธ.ค.67 – 2 ม.ค.68

35,555.-

34,555.-

33,555.-

12,000.-