ฟุกุโอกะ 5 วัน วันพ่อ

คิวชิว ฟุกุโอกะ 6 วัน วันพ่อ
เดินทาง 1 - 5 ธ.ค.66
ราคา 55,555.- 
โดยสายการไทย (TG)

 

นำท่านชม "หมู่บ้านยูฟูอิน" YUFUIN FOLK CRAFT VILLAGE ชุมชนหัตถกรรมซึ่งยังคงอนุรักษ์และส่งเสริมการชงชาฝีมือแบบโบราณ เดินทางสู่ เมืองเบ็บปุ BEPPUซึ่งเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องน้ำแร่ นำท่านชม น้ำพุร้อน JIGOKU ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีชื่อเสียงว่ามีบ่อนรก หรือบ่อโคลนเดือดเป็นจำนวนมาก บ่อเลือด เป็นบ่อเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและมีสีแดงเหมือนเลือด จากนั้นนำท่านสู่สถานที่“อาบทรายร้อน” เพื่อสุขภาพซึ่งเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก    ช้อปปิ้งโทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  นำท่านสู่ ฟุกุโอกะ ชมศาลเจ้าดาไซฟุ สร้างอุทิศถวายให้แก่พระเจ้านักปราชญ์มิจิซาเนะสุกะ แล้วนำท่านชมTEAMLAB FOREST FUKUOKA หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ รูปแบบใหม่ของTEAMLAB  ช้อปปิ้ง ย่านเทนจิน แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

1 - 5 ธ.ค.66 

55,555.-

53,555.-

49,555.-

12,000.-