นาโกย่า โอซาก้า 6 วัน (ปีใหม่)

นาโกย่า โอซาก้า6 วัน (ปีใหม่)
29 ธ.ค.2566- 3 ม.ค.2567 
79,900.- 
โดยสายการไทย (TG)

นำท่านเดินทางสู่ ชิราคาวาโกะ SHIRAKAWAGO หมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า TAKAYAMA เมืองเล็กเก่าแก่ในหุบเขา ชมที่ว่าการอำเภอเมืองเก่า TAKAYAMA JINYA ซึ่งใช้เป็นที่บัญชาการของ โชกุน โทกุกาว่า เดินชมย่านเมืองเก่า SANNOMACHI หรือ ลิตเติ้ลเกียวโต ชมร้านรวง การค้าขาย บ้านเรือนในแบบเอโดะ นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ ขึ้นกระเช้าสองชั้น ชินโฮดากะเป็นกระเช้าที่มีระยะทาง 1,000 เมตร ไต่ระดับด้านข้างของเทือกเขาโฮทาเกะ ชม สวนดอกไม้ นาบานาโนะ ซาโตะ NABANA NO SATO ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมีการจัดดอกไม้ที่เปลี่ยนแปลงกันออกไปตามฤดูกาล นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น นำท่านชม วัดคินคาคุจิ หรือ ตำหนักทอง เดินทางสู่ เมืองนารา นมัสการ หลวงพ่อโตแห่งนารา (ไดบุทซึ) พระพุทธรูปทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ วัดโทไดจิ  อิสระตลอดวัน @เมือง โอซาก้า นำท่าน เที่ยว ตลาดคุโรมอง เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า ปิดท้ายให้ท่านช้อปปิ้งต่อที่ ห้างสรรพสินค้าอีออน

**การอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น ONZEN เพื่อสุขภาพ

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

29 ธ.ค.2566- 3 ม.ค.2567 

79,900.-

76,900.-

71,900.-

12,000.-