บาหลี 5 วัน สงกรานต์

บาหลี 5 วัน สงกรานต์
12-16 เมษายน 2567
33,800.-
โดยสายการบินไทย (TG)

นำท่านเดินทางสู่เกาะบาหลี เที่ยวหาดจิมบารัน ชมนาขั้นบันได ดูสาธิตการทำผ้าบาติค และวิธีการทำกาแฟขี้ชะมด สักการะขอพร วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ทัมภัคสิริงค์ หมู่บ้านคินตามานี วัดเม็งวี ปุราอูลันตานู บราตัน วิหารกลางสมุทร ทานาล้อท ระบำบารอง สวนพระวิษณุ วัดอูลูวาตู ช้อปปิ้งย่านกูตา

**พิเศษเมนูซีฟู๊ดริมชายหาด พักโรงแรมห้าดาว

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

12-16 เมษายน 2567 

33,800.-

31,800.-

29,800.-

8,000.-