ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน (ปีใหม่)

ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน (ปีใหม่)
29 ธ.ค.2566- 2 ม.ค.2567 
49,800.- ออกเดินทางแน่นอน
โดยสายการไทย (TG)

นำท่านสู่ ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า (MIYAHARA ICE CREAM) เป็นร้านไอศกรีมและร้านอาหารชื่อดังของเมืองไถจง ช้อปปิ้งที่ ตลาดกลางคืน เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ทึ่สุดในเมืองไถจง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง หรือเรนโบว์ วิลเลจ ถ่ายรูปกับหมู่บ้านเล็กๆ แต่มากเสน่ห์ของมหานครไถจง  ทำ เดินทางสู่ เมืองผูหลี่ เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน ชม วัดเหวินหวู่ ขอพรกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เทพเจ้าแห่งปัญญา ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน ชม วัดพระถังซำจั๋ง สร้างมาเพื่อเป็นเกียรติ ให้พระถังซำจั๋ง  นำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง ชาไต้หวันแท้ๆ ที่จะนิยมปลูกกันมากทางแถบอารีซัน เดินทางสู่ เมืองเจี้ยอี้ นำชม หมู่บ้านฮิโนกิ  ที่ประกอบไปด้วยอาคารบ้านไม้สไตล์ญี่ปุ่น แบบดั้งเดิม 28หลัง ที่สร้างด้วยไม้ฮิโนกิ เดินทางสู่ อุทยานอาลีซัน นำท่านนั่งรถไฟโบราณชม อุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน เดินชม ป่าสน 2,000 ปี และชม ทะเลสาบสองพี่น้อง  เป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันที่ทะเลสาบแห่งนี้ นั่งรถไฟหัวจรวดเข้า เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดซื่อหลิน ตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไทเป นำท่านนั่งรถไฟฟ้า MRT ไป-กลับ เพื่อเฉลิมฉลอง “เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2024” ย่านตึกไทเป 101  แวะชม ท่าเรือประมงเจิ้งปิน จุดเช็คอินยอดฮอตฮิต อิสระถ่ายรูปตึกสีลูกกวาด หลากหลายสี สันต์สุดอาร์ต  เดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ่ว ชมหินรูปเศียรพระราชินี ที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานเย๋หลิว เดินทาง เที่ยวเมืองเก่าซือเฟิ่น  และปล่อบโคมลอย (4ท่าน / 1โคม) เป็นชุมชนริมทางรถไฟสายเก่าอย่างสายรถไฟผิงซี  ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดิน แหล่ง ช้อปปิ้ง กิน เที่ยวที่โด่งดังในเมืองไทเป ชม วัดหลงซานซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี นำท่านสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค เที่ยวตึกไทเป 101 เพื่อชมวิวชั้น 89 และวิวัฒนาการระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า DAMPER ปิดท้ายการช้อปปิ้ง MITSUI PREMIUM OUTLET

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

29 ธ.ค.2566- 2 ม.ค.2567

49,800.-

48,800.-

45,800.-

11,770.-