สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน

สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน
11 - 18 เม.ย.2567 (สงกรานต์)
155,000.- 
โดยสายการบินไทย (TG)

เมืองซูริค นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น ชมเมือง ถ่ายภาพกับ สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลก ชม อนุสาวรีย์สิงโต เดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง เดินทางสู่สถานี Grindelwald เพื่อขึ้นกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จนถึง ยอดเขาจุงเฟรา Jungfraujoch แล้วนำท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น เดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขา การช้อปปิ้ง ถนนโฮอีเวก Hoheweg เที่ยวเมืองเบิร์น กรุงเบิร์น เป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ มีหมีสีน้ำตาลเป็นสัญลักษณ์  เดินทางสู่ สถานีรถไฟ Mulhouse เพื่อขึ้นรถไฟด่วน TGV สู่ เมืองปารีส Paris เมืองหลวของฝรั่งเศส เข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet  ชม พระราชวังแวร์ซายส์ สถาปัตยกรรมที่ลือชื่อที่สุดของฝรั่งเศส  ลงเรือบาโตมูซ ล่องชมแม่น้ำแซน ชื่นชมกับสภาพบ้านเรือนและสถาปัตยกรรมงดงามของกรุงปารีส นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล สัญลักษณ์ของนครปารีส

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

11 - 18 เม.ย. 2567

155,000.-

135,000.-

105,000.-

21,400.-