โอซาก้า เกียวโต 5 วัน (อิสระ2 วัน)

โอซาก้า เกียวโต 5 วัน  (อิสระ2 วัน)
เดินทาง 16-20 พ.ย.66
ราคา 44,444.-
โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค  (CX)

นำท่านเดินทางจาก สู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น วัด คิโยะมิซุ หรือที่เราๆรู้จักกันในชื่อ วัดน้ำใส เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ  จากนั้นเที่ยว ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมเสาโทริอิสีแดง เรียงราย เป็นสัญลักาณ์หนึ่งของเมืองเกี่ยวโต นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาราชิยาม่า ชมสะพาน Togetsukyo ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์อาราชิยาม่า ชมความงามของอุโมงค์ป่าไผ่ ที่ไปที่เมืองนี้แล้วไม่ควรพลาด จากนั้นนำท่านกลับสู่เมือง โอซาก้า อิสระ 2 วัน ในเมืองโอซาก้า 

**พักโอซาก้า 3 คืน (คณะทัวร์ออกเดิน 30 ท่าน)

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

16-20 พ.ย. 66

44,444.-

44,444.-

44,444.-

5,350.-