ซัปโปโร่ อาซาฮิกาว่า 6 วัน

ซัปโปโร่ อาซาฮิกาว่า 6 วัน 
24-29 กุมภาพันธ์ 2563
49,900.- 

โดยสายการบินไทย

ซัปโปโร  - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งคามิคาว่า – เมืองโซอุนเคียว – น้ำตกริวเซ และ น้ำตกกิงกะ - เมืองโซอุนเคียว – เมืองมอมเบ็ทสึ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – หอคอยโอคอทสก์ศูนย์อนุรักษ์แมวน้ำ - เมืองโอตารุ - ขึ้นกระเช้าภูเขาเทนกุ – อิสระช้อปปิ้งที่ย่านทานุกิโคจิ - ชมเมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร่ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

24-29 กุมภาพันธ์ 2563

49,900.-

46,900.-

39,900.-

11,000.-