ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า โอซาก้า 6 วัน

ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า โอซาก้า 6 วัน

10-14 ธันวาคม 2562
59,000.- 

โดยสายการบินไทย

เดินทางสู่ฟุกุโอกะ เยี่ยมชมศาลเจ้าไทไซฟุเท็มมังหงุ นำท่านขึ้นชมหอคอยFukuoka Tower ช้อปปิ้งที่ ย่านเทนจิน พาท่านชมสะพานไตเคียว สะพานไม้ที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นพร้อมชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ปราสาทอิวาคูนิ นั่งเรือเฟอรี่สู่ เกาะมิยาจิม่า สักการะศาลเจ้าอิซึคุชิมะ ชมพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานฮิโรชิม่า และอนุสรณ์ระเบิดปรมาณูฮิโรชิม่า เดินทางด้วยรถไฟหัวกระสุนความเร็วสูง จากเมืองฮิโรชิม่า สู่สถานีชินโอซาก้า เมืองโอซาก้า พาท่านช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ปิดท้ายด้วยช้อปปิ้งKANSAI RINGU OUTLET และห้างอิออน

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

10 – 14 ธันวาคม 2562

59,000.-

55,000.-

46,000.-

12,000.-