นาโกย่า โตเกียว 6 วัน

นาโกย่า โตเกียว 6 วัน

13-18 พฤศจิกายน 2562
64,500.- 

โดยสายการบินไทย

เดินทางสู่นาโกย่า เยี่ยมชมหมู่บ้านนินจาอิงะ ชมศาลเจ้าอิเซ่จิงคุ เดินทางสู่เมืองฮามามัตซึ นำท่านเข้าชม สวนผลไม้ พาท่านชมมิชิมะ สกายวอล์ค เป็นสะพานแขวนสำหรับคนเดินที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ชมความงามของเจดีย์ชูเรโตะ พาชมโอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา เที่ยวชมวัดอาซะกุซ่า หอคอยโตเกียว สกายทรี พาไปชมเมืองคาวาโกเอะ เมืองเก่าที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเกียวโตน้อย นำท่านช้อปปิ้งกันต่อกับย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ชินจูกุ ปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้ง SHISUI PREMIUM OUTLET และอิออน จองเลยตั้งแต่วันนี้ !!

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

13 – 18 พฤศจิกายน 2562

64,500.-

60,000.-

50,000.-

16,000.-