โอซาก้า วากายาม่า 6 วัน

โอซาก้า วากายาม่า 6 วัน

13-17 พฤศจิกายน 2562
53,000.- 

โดยสายการบินไทย

เดินทางสู่โอซาก้า ไปเมืองวากายาม่า ชมวัดคิมิอิเดระ เดินเที่ยวตลาดปลาคุโรชิโอะ ชมพิพิธภัณฑ์ปลาวาฬทะอิจิ ชมน้ำตกนาชิ ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทฉะ ชมเกาะหินเอนเกะซึ เกาะหินที่มีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจมีรูอยู่ตรงกลาง พาท่านเดินเที่ยวตลาดโทเระโทเระ ชมโรงบ่มเหล้าบ๊วย จากนั้นพาท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ปราสาทโอซาก้า และย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ พาช้อปปิ้งต่อที่KANSAI RINGU OUTLET และห้างอิออน

จองได้เลยตั้งแต่วันนี้!!

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

13 – 17 พฤศจิกายน 2562

53,000.-

49,000.-

41,000.-

11,000.-