เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน
16 – 20 ตุลาคม 2562
35,800.- 

โดยสายการบินไทย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว“เมืองแห่งสาวงาม” นำท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ที่วัดหลิงซาน ชม วัดซีหยวนนมัสการพระอรหันต์ เจ้าแม่กวนอิม 1,000 มือ 1,000 ตา จากนั้นเดินทางสู่ ฮาร์โมนี ไทม์ สแควร์ แหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจว นำท่านล่องเรือแจว ที่เมืองโจวจวง และพาท่านเที่ยวชมรอบตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ ชมร้านบัวหิมะ แล้วนำท่านสู่ถนนนานกิง ถนนคนเดินศูนย์รวมแฟชั่นของเซี่ยงไฮ้ และพาท่านสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจกับเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ พาเยือนร้านหยก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว และนำพาท่านนั่งรถไฟแม่เหล็ก เทคโนโลยีล่าสุดของเซียงไฮ้

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

16-20 ต.ค. 2562

35,800.-

33,800.-

30,800.-

7,500.-