ภูฏาน 5 วัน

ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง
5 วัน 4 คืน
เดินทางตั้งแต่พฤษภาคม - กันยายน 2562
53,900.-

สายการบินภูฏานแอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน นำท่านชม พาโรซอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตาชิโชซอง NATIONAL MEMORIAL CHORTEN แวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง ชม วัดชิมิลาคัง พูนาคาซอง ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน หอสมุดแห่งชาติ โรงเรียนสอนงานศิลปะ สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม ชมจุดชมวิวซังเกกัง สู่วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร ทักซัง วัดคิชู ลาคัง ช้อบปิ้ง ณ พาโร สตรีท ซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย จองได้เลยตั้งแต่วันนี้

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

09-13 พ.ค. 62

23-27 พ.ค. 62

26-30 พ.ค. 62 

54,900.-

54,900.-

53,900.-

4,900.-

01-05 มิ.ย. 62

05-09 มิ.ย. 62

12-16 มิ.ย. 62

29-23 มิ.ย. 62

26-30 มิ.ย. 62

53,900.-

53,900.-

52,900.-

4,900.-

03-07 ก.ค. 62

10-14 ก.ค. 62

13-17 ก.ค. 62

20-24 ก.ค. 62

24-28 ก.ค. 62

53,900.-

53,900.-

52,900.-

4,900.-

31 ก.ค.-04 ส.ค. 62

07-11 ส.ค. 62

10-14 ส.ค. 62

14-18 ส.ค. 62

21-25 ส.ค. 62

53,900.-

53,900.-

53,900.-

4,900.-

11-15 ก.ย. 62

25-29 ก.ย. 62

54,900.-

54,900.-

53,900.-

4,900.-