นาโกย่า เจแปนแอลป์ พิงค์มอส

นาโกย่า เจแปนแอลป์ พิงค์มอส 
7 วัน 4 คืน
เดินทางวันที่ 15-21 พ.ค. 2562
สายการบินไทย

เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เดินชมย่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโต จวนผู้ว่า ชมเทือกเขาทาเทยาม่า เจแปนแอลป์ ขึ้นกระเช้า ชมเขื่อนคุโรเบะ เที่ยวเมืองมัตสึโมโต้ ชมปราสาทมัตสึโมโต้  ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  เที่ยวหมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไก ชมความสวยงามกับเทศกาลชิบะซากุระ หรือพิงค์มอส ช้อปปิ้ง GOTEMBA OUTLET เข้าโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ เที่ยววัดอาซะกุซ่า  ขึ้นโตเกียวสกายทรีชมวิวเมือง เดินเล่นช้อปปิ้งที่เกาะโอไดบะ

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

15-21 พ.ค. 2562

59,800.-

57,800.-

54,800.-

13,500.-