โอซาก้า เกียวโต​ โกเบ สุดฟินเนื้อโกเบ 5 วัน

โอซาก้า เกียวโต โกเบ 5 วัน
เดินทาง 19-23 ตุลาคม 2561
สายการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50%

ชัคกี้พาท่านเดินเล่นศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ตำหนักทอง วัดคินคะคุจิ เดินเล่นกินขนมให้อิ่มแปร้กับวัดคิโยมิสึ (วัดคิโยมิสึปิดปรับปรุงบางส่วน) เที่ยวชมปราสาทนิโจ้ วัดเงิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โอซาก้า ช้อปปิ้งกันไปเลยในชิมไซบาชิ พักโรงแรมทำเลสุดชีซที่ GRANDVIA OSAKA เที่ยวเมืองนารา สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ขึ้นกระเช้าชินโกเบ ทานเนื้อเทปังเมนูเนื้อโกเบ เยือนปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งอิออน

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

19-23 ตุลาคม 2561

62,800.-

59,800.-

54,800.-

10,800.-