OSAKA TOKYO FLOWER 7D

โอซาก้า โตเกียว 7 วัน 4 คืน
ชมดอกไม้แสนสวย
27 มีนาคม - 2 เมษายน 2561
67,800.-
สายการบินไทย
(เดินทางแน่นอน)

นำท่านชมปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เที่ยววัดชิเทนโนจิ โอซาก้าอควอเลี่ยม ช้อปปิ้งเทมโปซานและชินไซบาชิ ขึ้นรถไฟความเร็วสูง(ชินคันเซ็น)สู่เกียวโต เที่ยวคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าแฮอัน นาโกย่า ชมความงามของสวนดอกไม้และซากุระ ช้อปปิ้งโกเทมบะ ขึ้นฟูจิชั้น 5 เดินเล่นช้อปปิ้งตลาดอะเมโยโกะ ย่านยะนะกะ ชมซากุระที่สวนอุเอโนะ เดินเล่นตลาดปลาซึกิจ วันอาซากุซะ ขึ้นโตเกียวสกายทรี พาชมกันดั๊มที่โอไดบะ โดยสายการบินไทย

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

27 มี.ค.- 2 เม.ย. 2561

67,800.-

64,800.-

59,800.-

12,000.-