ริเวียร่า ฝรั่งเศส อิตาลี (ทุ่งลาเวนเดอร์) 10 วัน 7 คืน

ริเวียร่า ฝรั่งเศส อิตาลี 10 วัน
ทุ่งลาเวนเดอร์
กรุ๊ปเดียวเท่านั้น
6-15 ก.ค. 2561
108,000.-
โดยสายการบินไทย

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

6-15 ก.ค.61

108,000.-

105,000.-

88,800.-

13,500.-