EAST EUROPE 10D TG ตรุษจีน

ยุโรปตะวันออก 10 วัน (ช่วงตรุษจีน)
เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค
15-24 ก.พ. 2561
88,888.-

โดยสายการบินไทย

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

15-24 ก.พ.61

88,888.-

85,888.-

80,888.-

13,500.-