เยอรมันบาวาเรีย 7 วัน

เยอรมันบาวาเรีย 7 วัน
เยือนสองโรงงานรถยนต์
เดินทาง16-22 ต.ค. 2565
โดยสายการบินไทย

ชม หมู่บ้านโอเบอร์มาราเกา มีชื่อเสียงในการผลิต นาฬิกากุ๊กกู นั่งรถบัสเล็กขึ้นสู่ตัวปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ของเยอรมัน นำคณเข้าดูงานที่โรงงานรถยนต์BMW ตลอดช่วงเช้า ชม โอลิมปิคปาร์ค ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ในปี 1972 มุ่งสู่ย่านศูนย์การค้า“ มาเรียนพลาส”เชิญเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียง ของเยอรมัน ชม Deustsches Museum พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดใน โลก ชมพระราชวังนิมเฟนบวร์ก ตำหนักฤดูร้อนของเจ้าชาย และเหล่ากษัตริย์บาวาเรียน ชมโรงานรถยนต์AUDY ที่เมือง INGOLSTADT ช้อปปิ้งที่ OUTLET INGOLSTADT VILLAGE

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า6ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

16-22 ต.ค. 2565

88,800.-

86,800-

76,800-

14,500.-