อิตาลี 7 วัน 4 คืน

อิตาลี 7 วัน 4 คืน
เวนิส ฟลอเรนซ์ โรม
7-12 ธันวาคม 2562
62,000.-
โดยสายการกาตาร์แอร์เวย์

ออกจากรุงเทพฯนำท่านเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ และนำท่านเดินทางสู่เวนิส ประเทศอิตาลี นำท่านเที่ยวชมลงเรือที่เวนิส เมืองที่ใช้คลองแทนถนน นำท่านชมพระราชวังดอชจ์ (ด้านนอก) ชม อิล ปอนเต เด ซอสปิริ สถานที่คุมขัง สัมผัสชีวิตชาวเมือง สะพานปอนเต ดิ ริอัลโด สะพานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวนิส อิสระให้ท่านได้เดินชมร้านรวงเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกตามอัธยาศัย (พิเศษรวมค่าล่องเรือกอนโดร่าให้กับทุกท่านแล้ว ลำละ 6 ท่าน) นำเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ ชม ดูโอโม และจัตุรัสไมเคิลแองเจโล อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้ง ที่ THE MALL OUTLET นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่  นำเดินทางสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่เล็กแต่มีชื่อเสียงที่สุด เข้าชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นำท่านสู่ จัตุรัสนาโวนา ชมมหาวิหารแพนธีออน สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม ชม น้ำพุเทรวี่ เชิญชมบรรยากาศย่านบันไดสเปน เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

7-12 ธันวาคม 2562

62,000.-

60,000.-

57,000.-

10,000.-