อังกฤษ 7 วัน วันแม่

อังกฤษ 7 วัน TG
7-13 สิงหาคม 2562
83,800.- หยุดวันแม่

สายการบินไทย

ชมเมืองลอนดอน ผ่านชมโบสถ์เซ็นต์พอล  ถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ถ่ายภาพคู่กับหอนาฬิกาบิ๊กเบน  ล่องเรือชมสองฟากฝั่งของแม่น้ำเทมส์ -เดินเล่นย่าน น๊อตติ้ง ฮิลล์ และ ตลาด PORTOBELLO ช้อปปิ้ง BICESTER OUTLET – แฮร์รี่พอร์ตเตอร์ สตูดิโอ  ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก  เที่ยวบาธ เมืองแห่งอาณาจักรโรมันเก่าบนเกาะอังกฤษ ชมวิหารบาธ สถานที่อาบน้ำแร่ ที่ชาวโรมันได้สร้างไว้ –นั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรือ ลอนดอนอาย  ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าที่ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด และถนนรีเจ้นท์ ช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอท กลางกรุงลอนดอน -นำชม พระราชวังวินเซอร์ พระราชวังที่ประทับอีกแห่งของพระนางควีนอลิซาเบธที่ 2

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

12-17 ส.ค. 62

83,800.-

81,800.-

79,800.-

16,000.-