ยุโรปตะวันออก 10 วัน

ยุโรปตะวันออก 10 วัน
เยอรมัน เชค ฮังการี สโลวัค ออสเตรีย
ปีใหม่ 2018-19
23 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562
81,800.-
โดยสายการบินไทย

ฤดูที่ไปตรงกับ ฤดูหนาว

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

23 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62

81,800.-

79,800.-

73,800.-

15,000.-