ITALY SWISS 9 DAYS TG

อิตาลี สวิสเซอรแลนด์ 9 วัน
เยือนสามหุบเขาแสนสวย
23 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561
95,000.-
ออกเดินทางแน่นอน
โดยสายการบินไทย

พิชิตสามยอดเขา Matterhorn Glacier, ยอดเขาจุงฟราว, ยอดเขาริกิ พักลูเซิร์นสองคืน อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลาย พร้อมชอปปิ้ง Fox Town Outlet จองด่วนนะครับ กรุ๊ปเดียวเท่านั้น

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

23 เม.ย.- 1พ.ค.61

95,000.-

92,500.-

89,500.-

12,000.-