ไต้หวัน 5 วัน วันหยุดปิยมหาราช

ไต้หวัน 5 วัน 
20-24 ต.ค.66 (วันหยุดปิยมหาราช)
43,800.- 
โดยสายการไทย (TG)

เดินทางสู่ เมืองไถจง ถ่ายรูปกับร้านไอศครีมมิยาฮาร่า ช็อปปิ้งที่ ตลาดกลางคืน เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ เมืองผูหลี่ เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ชม วัดพระถังซำจั๋ง ชม วัดเหวินหวู่ ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจี้ยอี้ นำชม หมู่บ้านฮิโนกิ ที่สร้างด้วยไม้ฮิโนกิ(ไม้สนไซเปรส) เที่ยวอุทยานอาลีซัน นำท่านนั่งรถไฟโบราณ เดินชม ป่าสน 2,000 ปี และ ทะเลสาบสองพี่น้อง  แหล่งช้อปปิ้งชื่อย่าน ซีเหมินติง เที่ยวเมืองเก่าซือเฟิ่น   และปล่อยโคมลอย  เที่ยวอุทยานเย่หลิ่ว ชมหินรูปเศียรพระราชินี ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ช้อปปิ้งตาม ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ชม วัดหลงซานซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี นำทุกท่านสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค เดินทางสู่ ตึกไทเป 101 เพื่อชมวิวชั้น 89

 **พักคืนแรก ผ่อนคลายด้วยการอาบน้ำแร่ ส่วนตัวในห้องพัก  **เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

20-24 พ.ค.66

43,800.-

41,800.-

38,800.-

9,000.-