อุบลราชธานี 3 คืน 2 คืน

อุบลราชธานี 3 คืน 2 คืน

กำหนดเดินทาง เมษายน 2564
โดยแอร์เอเชีย เดินทาง 8ท่าน
8,990.- ยังไม่รวมตั๋ว

 

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเขื่อนสิรินธร เวิ้งน้ำอันกว้างใหญ่ ชมวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ด้านหลังอุโบสถมีประติมากรรมนูนต่ำ เดินทางสู่ เมืองโขงเจียม ชมจมจุดบรรจบของแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลที่ไหลมารวมกันทำให้เกิดเป็นแม่น้ำสองสี นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ผาแต้ม นำท่านล่องเรือชม แกรนคอนยอนสยามสามพันโบก ชมลานหินสี หินปะการัง และหินแจกัน เดินเล่น ถนนคนเดินเขมราฐ ชมบรรยากาศและสัมผัสเสน่ห์ของเมืองเก่า บ้านไม้โบราณ เที่ยววัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ ชมธรรมมาสน์เก่าที่ตั้งอยู่ในศาลาการเปรียญหรือหอแจกแบบอีสาน ขัวน้อยบ้านชีทวน เป็นสะพานที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างเพื่อให้พระสงฆ์ได้เดินข้ามมาบิณฑบาตได้สะดวก แวะชิวชิวที่บัวนาคาเฟ่ ให้ท่านอิสระจิบกาแฟ เครื่องดื่มเย็นๆ พร้อมชมบรรยากาศของทุ่งดอกบัว ชมวัดพระธาตุหนองบัว สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 แวะร้านของฝาก ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกลับบ้านตามอัธยาศัย

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

เริ่มต้น8,990.-