จันทบุรี เที่ยวเมืองรอง 2 วัน

จันทบุรี เที่ยวเมืองรอง 2 วัน 1คืน

5,699.-ต่อท่าน

ต่อกรุ๊ปรับ 6 ท่าน

นำท่านเดินทางไปชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน ที่วัดปากน้ำเขมหนู ชมลานหินสีชมพู เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์คุ้งกระเบน เที่ยวเจดีย์บ้านหัวแหลม ชมสะพานไม้จุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม ที่สร้างยื่นทอดยาวลงไปในทะเล ระยะทางประมาณ 50 เมตร ชิวๆที่หาดเจ้าหลาว เดินทางสู่ เนินนางพญา (Noen-nangphaya view point) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ถูกนับว่าสวยที่สุดในภาคตะวันออก Dream destinations นำท่านแวะร้านของฝาก แม่วรรณา ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

5,699.-