เที่ยวนครราชสีมา ชมศิลปะ สัมผัสธรรมชาติ

 

เที่ยวนครราชสีมา ชมศิลปะ สัมผัสธรรมชาติ 1 วัน

2,ุ888.-ต่อท่าน

ต่อกรุ๊ปรับ 5 ท่าน

ชม น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกนี้มีลักษณะเป็นสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตรเศษ เดินทางสู่ สระน้ำผุด หรือ บ่อน้ำพุธรรมชาติบ้านท่าช้าง ตั้งอยู่ในตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง เป็นตาน้ำที่มีน้ำไหลมาตลอดปี เป็นตาน้ำที่มี น้ำผุดออกมา โดยธรรมชาติ ชมเขาใหญ่ Art museum สร้างขึ้นบนพื้นทีก่ว่า 20 ไร่ ภายในพื้นที่ทั้งหมดประกอบด้วยอาคารหอศิลป์ขนาดใหญ่กว่า 1,700 ตารางเมตร  ชมวัดเทวรูปทรงธรรม  พระธาตุหินแขวน ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดมีมาแต่โบราณนานแล้ว หลวงพ่อเจ้าอาวาสได้ค้นพบ และสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง แวะDoctor Coffee เขาใหญ่ ให้ท่านได้สัมผัสร้านกาแฟ  ท่ามกลางธรรมชาติ

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

2,888.-