ชมเมืองน่าน ดอยภูคา บ่อเกลือ หมู่บ้านสะปัน


ชมเมืองน่าน ดอยภูคา บ่อเกลือ หมู่บ้านสะปัน 3 วัน 2 คืน

สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

7,299.-ต่อท่าน ต่อกรุ๊ปรับ 6 ท่าน

ชมวัดพระธาตุแช่แห้ง  พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา เดินทางสู่ วัดภูมินทร์ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนา ชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของ เจ้าผู้ครองนครน่าน ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถุ ต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ เดินทางสู่ เดอะวิว @ กิ่วม่วง  ร้านกาแฟ ตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติ เที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าความสำคัญต่อระบบนิเวศ แวะถ่ายภาพ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม สูงจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร เดินทางสู่ หมู่บ้านสะปัน หมู่บ้านเล็กๆ ในอำเภอบ่อเกลือ แวะ ร้านลำดวนผ้าทอ ร้านจำหน่ายผ้าทอลายน้ำไหลไทลื้อ และสินค้าของฝากจากเมืองน่าน ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ให้นักท่องเที่ยวที่มาช้อปปิ้ง ได้สั่งกาแฟหรือเครื่องดื่มนั่งจิบตามเถียงนา ชมหอศิลป์ริมน่าน เป็นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน เดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ชม วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน  วัดสวนตาล วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองน่านมาร่วม 600 ปี เดินสู่ โฮงเจ้าฟองคำ บริเวณโดยรอบร่มรื่นด้วยต้นไม้ พื้นทีชั้นบนเป็นที่พักอาศัย และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจัดแสดงวิถีชีวิตในอดีต และแสดงของโบราณที่มีคุณค่า เฮือนฮังต่อ ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความรักของเจ้าของที่มีต่อกาแฟน่าน

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

7,299.-