เที่ยวสมุทรสงคราม เมืองแม่กลอง

เที่ยวสมุทรสงคราม เมืองแม่กลอง 1 วัน

2,199.-ต่อท่าน

ต่อกรุ๊ปรับ 5 ท่าน

นำท่านเดินเล่นตลาดร่มหุบ หรือตลาดแม่กลอง สัมผัสบรรยากาศตลาดยามเช้าหนึ่งเดียวในประเทศไทย  จะมีรถไฟวิ่งผ่ากลางตลาด เหล่าพ่อค้า-แม่ขายจะต้องยกของ แบกสัมภาระหลบ หุบร่ม เก็บกันสาด ชมวัดบางกุ้ง ชมวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา ความพิเศษคือ บสถ์ของวัดจะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ภายในประดิษฐาน หลวงพ่อโบสถ์น้อย หรือหลวงพ่อนิลมณี หรือหลวงพ่อดำ ชม วัดบางแคน้อย เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ในปี พ.ศ.2357 ผนังภายในพระอุโบสถทำจากไม้สักแกะสลักเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติ การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และเรื่องพระเจ้าสิบชาติ เดินเล่น ตลาดน้ำอัมพวา หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสมุทรสงคราม ชมวิถีชีวิตชาวไทยชนบทที่ผูกพันอยู่กับแม่น้ำลำคลอง  ชมและเลือกซื้ออาหารไทย/ขนมรสอร่อย

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

2,199.-