นาโกย่า 6วัน ปีใหม่

นาโกย่า 6วัน ปีใหม่
29 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63
63,800.- 

โดยสายการบินไทย

นาโกย่า ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า ชมจวนผู้ว่า เดินเล่นย่านเมืองเก่าSANNOMACHI ลิตเติ้ลเกียวโต ขึ้นกระเช้าสองชั้นชินโฮตากะ เที่ยวสวนดอกไม้ นาบานาโนะ ซาโตะ ชมศาลเจ้าอิเสะ ช้อปปิ้งMITSUI OUTLET ช้อปปิ้งห้างอิออน เข้าชมพิพิธภัณฑ์การรถไฟญี่ปุ่น ชมศาลเจ้าโอซึ  ช้อปปิ้ง ซากาเอะ

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

29 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63

63,800.-

61,800.-

59,800.-

13,000.-