คิวชู ฟุกุโอกะ 6 วัน ปีใหม่

คิวชู ฟุกุโอกะ 6 วัน ปีใหม่
28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
79,800.- 

โดยสายการบินไทย

เดินทางสู่ฟุกุโอกะ ชม "หมู่บ้านยูฟูอิน"ชุมชนหัตถกรรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบ็บปุ ซึ่งเป็นเมืองสาคัญแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องน้าแร่ที่นี่มีบ่อน้ำแร่มากมาย ชมน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เรียกว่า บ่อนรก หรือบ่อโคลนเดือด จากนั้นนำท่านอาบทรายร้อน อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น ONZEN เพื่อสุขภาพ พร้อมให้ท่านได้ใส่ชุดยูกาตะ นำท่านเดินทางสู่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าหลากหลายแบรนด์ต่างๆ เดินทางสู่หมู่บ้านฮอลแลนด์ ฮูทเทนบอช หมู่บ้านที่สร้างสไตล์ฮอลแลนด์ อิสระให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับหมู่บ้านฮอนแลนด์กิจกรรมต่างๆภายในสวนสนุกมากมาย พร้อมพักในสวนสนุก! และชมเทศกาลไฟอันสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นางาซากิ ชมสวนโกลฟเวอร์ ช้อปปิ้ง ย่านเทนจิน แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู ชมศาลเจ้าดาไซฟุ จากนั้นนำท่าน เปลี่ยนบรรยากาศ ขึ้น สู่หอคอยฟุคุโอกะ ช้อปปิ้งต่อที่ คาแนลซิตี้ พักอีกหนึ่งคืนก่อนกลับกรุงเทพ จองได้เลยตั้งแต่วันนี้

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

28 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63

79,800.-

77,800.-

76,800.-

9,000.-