ไอซ์แลนด์ สวีเดน ปีใหม่

ไอซ์แลนด์ สวีเดน 
9 วัน 6 คืน
เดินทาง 24 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
125,000.-
โดยสายการบินไทย

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

24 ธ.ค. 62 - 01 ธ.ค. 63

125,000.-

122,000.-

112,000.-

17,000.-