TAIWAN ALISAN 5D

ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 
29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
38,800.-อาหารมิชลีนสตาร์1 ดาว

โดยสายการบินไทย

 พาท่านเยี่ยมชมไทเป  เจียอี้ ตลาดกลางคืนเหวิ่นหัว อุทยานอาหลีซานนั่งรถไฟโบราณ เดินป่าสนพันปี ชมบึงสองพี่น้อง เยือนไถจง  ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย ชมความงามหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปชิมร้านพายสัปปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง ตึกไทเป 101 (รวมชมวิวชั้น 89 ) ชมอุทยานเย่หลิ่ว น้ำตกสือเฟิ่น ปล่อยโคมคอยผิงซี และชมวัดหลงซันซื่อ เค้าดาวน์สุดซีชก่อนเข้าปี 2020

*** เมนูพิเศษ ร้าน Tresors de la mar เมนูซีฟู๊ด, เสี่ยวหลงเปา ***

***ชาบูหม้อไฟสไตล์ไต้หวัน “หม่าล่า”***

*** พิเศษอาบน้ำแร่ในห้องพักแบบส่วนตัว ***

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63

38,800.-

36,800.-

32,800.-

9,000.-