TAIWAN 5D TG ฮัวเหลียน สงกรานต์

ไต้หวัน 5 วัน ฮัวเหลียน สงกรานต์ ออกเดินทางแน่นอน
12-16  เมษายน 2562
38,800.-

โดยสายการบินไทย

ไทเป  อี้หลาน ชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอี้หลาน ช้อปปิ้งหลัวตงไนท์มาร์เก็ต สถานีรถไฟอี้หลาน นั่งรถไฟด่วนไปฮัวเหลียน เที่ยวอุทยานแห่งชาติโทโระโกะ สะดวกสบายนั่งรถไฟด่วนกลับไทเป ชมวัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื้อของฝากร้านพายสัปปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 เที่ยวอุทยานเย่หลิ่ว เดินเล่นถนนเก่าจิ่วเฟิ่น เดินทางสู่เมืองไถจง ช้อปปิ้งฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ชมหมู่บ้านสายรุ้ง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวัดพระถังซัมจั๋ง และวัดกวนอู ช้อปปิ้งกลอเรียเอ้าเลทท์

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

12-16 เม.ย. 62

38,800.-

36,800.-

34,800.-

7,000.-