TAIWAN ALISAN 5D สงกรานต์

ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน สงกรานต์
13-17  เมษายน 2562
32,800.- ออกเดินทางแน่นอน

โดยสายการบิน อีวาแอร์

เที่ยวไทเป ไถจง ชมพระอาทิตย์ยามเย็นที่เกาเหมย เดินเล่นเฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต สนุกสนานกับหมู่บ้านสายรุ้ง- เที่ยวเมืองหนานโถว ชมวัดกวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวัดพระถังซัมจั๋งและวัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง ย้อนรอยพิพิธภัณฑ์ทองคำ เดินเที่ยวถนนจิ่วเฟิ่น  ชมเศียรราชินีอุทยานเหย่หลิ่ว ศึกษาพิพิธภัณฑ์กู้กง ขั้นกระเช้าเมาคง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซื้อขนมพายสัปปะรด เที่ยววัดสิงเทียนกง ขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิว ชั้น89 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

13-17 เม.ย. 62

32,800.-

30,800.-

28,800.-

5,000.-