FUKUOKA KYUSHU 6 D TG 2019

ฟุกุโอกะ คิวชู ฮุทเทนบอร์ช 6 วัน TG ออกเดินทางแน่นอน
11-16,13-18 เมษายน 2562 
พักใน ฮุทเทนบอร์ช 1 คืน
เริ่มต้น 74,800.- 

โดยสายการบินไทย

ฟูกูโอกะ นำท่านสู่เบ็บปุ เดินเล่นหมู่บ้านยูฟูอิน ชมบ่อนรก ผ่อนคลายกับอาบทรายร้อน ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า YOUME TOWN เที่ยวเมืองโออิตะ  เพลิดเพลินสวนดอกไม้คุจู ศาลเจ้าไทไซฟุ ช้อปปิ้งโทสุเอ้าท์เลท เที่ยวเมืองซากะ ศาลเจ้ายูโทกุอินาริ สนุกสนานกับหมู่บ้านฮอลแลนด์ฮูทส์เทนบอร์ช ชมสวนโกลฟเวอร์ ช้อปปิ้ง CANAL CITY HAKATA 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

11-16,13-18 เม.ย. 62

74,800.-

71,800.-

67,800.-

16,000.-