NAGOYA KYOTO 6 Day SONGKRAN 2019

นาโกย่า เกียวโต 6 วัน 
12-17 เมษายน 2562
69,800.-
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

เที่ยวเกียวโตเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ชมปราสาทนิโจ้ วัดทอง คินคะคุจิ วัดเงิน กินคะคุจิ พลาดไม่ได้กับปราสาทนาโกย่า ตามรอยรถไฟที่พิพิธภัณฑ์การรถไฟญี่ปุ่น -ช้อปปิ้ง ซากาเอะ เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ชมจวนผู้ว่า  เดินเล่นย่านเมืองเก่า SANNOMACHI ลิตเติ้ลโตเกียว  ขึ้นกระเช้าชินโฮตากะ ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET ชมแสงสีที่สวนนาบานาโนะ ซาโตะ

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

12-17 เม.ย. 62

69,800.-

66,800.-

63,800.-

14,000.-