NAGOYA 5 Day ISE SONGKRAN 2019

นาโกย่า อิเสะ 5 วัน ออกเดินทางแน่นอน
12-16 เมษายน 2562
59,800.- (เหลือ 10 ที่)
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า ชมจวนผู้ว่า เดินเล่นย่านเมืองเก่า SANNOMACHI ลิตเติ้ลเกียวโต   สนุกกับการทำอาหารจำลองด้วยตนเองที่สถาบันการจำลองอาหารญี่ปุ่น ชมปราสาทนาโกย่า ช้อปปิ้ง ซากาเอะ เที่ยวศาลเจ้าอิเสะ และหินแต่งงาน ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET ชมแสงสีนาบานาโนะ ซาโตะ

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

12-16 เม.ย. 62

59,800.-

56,800.-

53,800.-

11,500.-