สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน สงกรานต์ 2019

สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน 
ชื่นชม 3 ยอดเขาอันโด่งดัง พักผ่อนแช่น้ำแร่
สงกรานต์ 2019 ออกเดินทางแน่นอน
12-20 เมษายน 2019
125,000.-(เหลือ 12 ที่)
โดยสายการบินไทย

ทริปในฝันที่จะนำคุณไปสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติอันงดงามของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กับยอดเขาอันโด่งดัง ไม่ว่าจะเป็นยอดเขาจุงฟราว ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น และยอดเขาริกิ  รวมถึงนำท่านพักผ่อนแช่น้ำแร่ น้ำร้อนธรรมชาติเพื่อสุขภาพ พาท่านชมเมืองเบิร์น เมืองหลวงที่มีอายุกว่า 800 ปี เมืองเวเว่ย์ ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส เมืองซาร์เฟ่ ไข่มุกแห่งเทอกเขาแอลป์ ต่อด้วยช้อปปิ้งที่เมืองเซอร์แมทท์ เมืองลู๊คเคอร์บาด ปราสาทชิลลอง นำท่านนั่งรถไฟสาย GOLDEN PASS PANORAMA เป็น 1 ในเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟที่สวยที่สุดของประเทศ เดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น ขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวและชมวิวบนหอคอยสฟริงส์ จากนั้นนำท่านมุ่งสู่เลาเทอร์บรุนเนิน เพื่อชมวิวทิวทัศน์อีกด้านของยอดเขาจุงฟราวโดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิม แล้วเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์นเพื่อถ่ายรูปสวยๆ ต่อด้วยเมืองวิซเนา เมืองสวยท่ามกลางหุบเขา ขึ้นชมยอดเขาริกิ หรือ QUEEN OF MOUNTAIN จากนั้นเดินทางสู่เมืองโกลด์เดาเพื่อชมวิวอีกด้านของยอดเขาริกิ ต่อด้วยนั่งเรือชมวิวเมืองซุก อิสระเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

12-20 เมษายน 2562

125,000.-

123,000.-

118,000.-

14,800.-