HOKKAIDO SAPPORO KE 5 DAYS

ฮอกไกโด ซัปโปโร 5 วัน
11-15 เมษายน 2561
64,555.-
เดินทางแน่นอน

โดยสายการบินโคเรียนแอร์

สักการะศาลเจ้าฮอกไกโด ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ เที่ยวเมืองแห่งขนมและกล่องดนตรีโอตารุ เที่ยวหมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมูระ ขึ้นกระเช้าอุสุซัน ให้อาหารสวนหมี ช้อปปิ้งเรร่าเอาท์เลต พิเศษเมนูปิ้งย่างเจงกิสข่าน และบุฟเฟ่ต์ปูยักษ์สามชนิดแบบไม่อั้น กรุ๊ปเดียวเท่านั้น 11-15 เมษายน 2561

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

11-15 เม.ย. 61

64,555.-

64,555.-

58,000.-

10,000.-