TAIWAN 4D TG

ไต้หวัน 4 วัน สงกรานต์
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
13-16  เมษายน 2561
37,800.-

โดยสายการบินไทย

สงกรานต์เที่ยวไต้หวันพักผ่อนร่างกายอาบน้ำแร่ อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายชาบูชาบู บาร์บีคิว ติ่งไทฟง เมนูกุ้งมังกร พร้อมพาท่านเที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หนานโถว วัดเหวินอู่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ขึ้นตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติ่ง เที่ยวถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ปิดท้ายช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เลต

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

12-16, 13-17 เม.ย. 61

37,800.-

35,800.-

33,800.-

8,500.-