TAIWAN 5D TG

ไต้หวัน 5 วัน สงกรานต์
ฮัวเหลียน โทโรโกะ
12-16, 13-17  เมษายน 2561
42,800.-

โดยสายการบินไทย

สงกรานต์นำท่านไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ของดินแดนดอกเหมย เที่ยววัดกระจกเจ้าแม่ทับทิม ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานซื่อ ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แวะพักชิมชาอู่หลง แล้วพาท่านกลับมาไทเป ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนหนิงเซี่ย ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง นั่งรถไฟด่วนสุดๆ ถึงฮัวเหลียน ชมทะเลสาบเจ็ดดาว อุทยาานแห่งชาติโทโรดกะ ผานกนางแอ่น ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 ช้อปปิ้งซีเหมินติง เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปาและพระกระโดดกำแพง

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

12-16, 13-17 เม.ย. 61

42,800.-

40,800.-

38,800.-

8,500.-