BEIJING 5D TG

ปักกิ่ง 5 วัน สงกรานต์
12-16, 13-17  เมษายน 2561
44,800.-

โดยสายการบินไทย

ลิ้มรสของกินถึงต้นตำรับ เป็ดปักกิ่ง สุกี้หม้อไฟจักรพรรดิ และเมนูซีฟู้ดกุ้งมังกร พร้อมเที่ยวถนนโบราณเฉียนเหมิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง หอฟ้าเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฝูจิ่ง กำแพงเมืองจีน ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย Surprise outlet และวัดลามะ สองกรุีปเท่านั้น จองได้เลย

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

12-16, 13-17 เม.ย. 61

44,800.-

42,800.-

39,800.-

7,500.-