NAGOYA OSAKA 6 D SONGKARN

นาโกย่า โอซาก้า 6 วัน TG
11-16 เมษายน 2561
78,800.-

เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ขึ้นกระเช้าชินโฮตาเกะ สนุกสนานกับการทำอาหารจำลองในสถาบันจำลองอาหารญี่ปุ่น เที่ยวพิพิธภัณฑ์การรถไฟ ช้อปปิ้งหน้าสถานีรถไฟนาโกย่า เยือนเมืองมรดกโลก เกียวโต เที่ยวตำหนักทองคินคะคุจิ วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เที่ยวนารา วัดโทไดจิ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ และห้างสรรพสินค้าอิออน สะสมไมล์กับการบินไทยได้ 50%

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

11-17 เม.ย. 61

78,800.-

74,800.-

69,800.-

14,500.-