FRANCE 7D TG

ฝรั่งเศส 7 วัน TG
10-16 เมษายน 2561
74,800.-

นำท่านเที่ยวชมเมืองบลัวส์ ชมปราสาทเชอนองโซ่ และถ่ายรูปคู่ปราสาทชอมบอร์ด (ด้านนอก) เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ พักโรงแรมใกล้หอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลุฟท์ ล่องเรือบาโตมูซ ขึ้นชมหอไอเฟล พร้อมรับประทานอาหารบนหอไอเฟล ชมมหาวิหารน๊อตเตอดาม ช้อปปิ้งถนนชองเอลิเซ่ และถนนโฮสมาน
พิเศษ ดินเนอร์สุดหรูบนหอไอเฟล สะสมไมล์กับการบินไทยได้ 50%

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

10-16 เม.ย. 61

74,800.-

69,800.-

65,800.-

14,000.-