TAIWAN JUL OCT 2017

ไต้หวัน ฮัวเหลียน 5 วัน 
เดินทาง ก.ค. ต.ค. 60
38,000 บาท

พาทุกท่านเดินทางสู่ดินแดนดอกเหมย ไต้หวัน พร้อมเที่ยวอุทยานแห่งชาติฮัวเหลียน ดูเครื่องปั้นดินเผา อาบน้ำแร่ เที่ยววัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถุงซำจั๋ง วัดกวนอู แวะชิมชาอู่หลง เที่ยวไทเปพร้อมช้อปปิ้ง ขึ้นชมวิวตึก 101 ชั้น 89 เที่ยวพิพิธภัณฑ์กู้กง โรงงานหินอ่อน ชมระบำพื้นเมือง พิเศษเที่ยวอุทยานแห่งชาติโทโรโกะ จองด่วน เดินทาง 11,19,27 กรกฎาคม และ 4,12 ตุลาคม 2560 เท่านั้นครับ

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

11,19,27 ก.ค. 2560
4, 12 ต.ค. 2560

38,000.-

36,000.-

28,000.-

8,000.-