NAGOYA OSAKA 5 D

นาโกย่า โอซาก้า 5 วัน TG
15-19 พฤศจิกายน 2560
52,500.-
ออกเดินทางแน่นอน

นำท่านชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เยือนจวนผู้ว่า เที่ยวย่านซันโนมาชิ อาบน้ำแร่ สนุกสนานกับการทำอาหารจำลอง เที่ยวสวนดอกไม้นาบานะโนะซาโต เยือนเกียวโต เที่ยวตำหนักเงิน ตำหนกทอง ชมสวนไผ่ญี่ปุ่น สะพานโทเก็ตสึเคียว ช้อปปิ้งโอซาก้า เที่ยวนารา ช้อปปิ้งเอาท์เลตและอิออน

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

15-19 พ.ย.60

52,500.-

49,500.-

45,500.-

9,000.-