NAGOYA ISE 6 D

นาโกย่า อิเสะ 6 วัน TG
9,16,23 พฤศจิกายน 2560
62,900.-

โปรแกรมใหม่ไฉไลกว่าเดิม พาท่านชมสวนพฤกษศาสตร์ HIGASHIYAMA เที่ยวกิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อาบน้ำแร่ เดินเล่นตลาดเช้าทาคายาม่า เที่ยวจวนผู้ว่า เดินเล่นย่านเมืองเก่าซํนโนมาชิ เที่ยววัดโยโคคุระ ชมใบไม้เปลี่ยน สักการะศาลเจ้าอิเซะ เที่ยวสวนดอกไม้นาบานาโนะซาโตะ ชมความสวยงามวัดพุทธนิตไทยจิ เดินเล่นปราสาทนาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ และอิอออน อิ่มอร่อยกับชุดปูยักษ์ไคเซกิ

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

9,16,23 พ.ย.60

62,900.-

55,500.-

48,500.-

10,000.-