MYANMAR 3 D TG

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียน 3 วัน TG
กรกฎาคมและสิงหาคม 2560
16,900.-

พาทุกท่านสู่ดินแดนแห่งศรัทธา พาท่านชมย่างกุ้ง ชมช้างเผือก สักการะพระลาภมุนีพระพุทธรูปหยกขาว พระพุทธไสยาสน์ เจ๊าทัตจี ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต เยือนหงสาวดี พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง วัดไจ๊คะวาย พุทธไสยาสน์เฉว่ตาเหลียว พระรพุทธรูปไจ้ปุ่น พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรกับเทพทันใจและวัดบารมี โดยสายการบินไทย จองด่วนนะครับ

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

7,14,21,28 ก.ค. 11,18,25 ส.ค.60

16,900.-

15,500.-

13,500.-

3,000.-