NAGOYA TOKYO 7D JAPAN ALPS TG

นาโกย่า โตเกียว 7 วัน
เจแปนแอลฟ์
16-22 พฤษภาคม 2561
61,800.-
ปิดกรุ๊ปแล้วจ้า
สายการบินไทย

ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันตระการตา เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ พักผ่อนร่างการอาบออนเซ็น เดินเล่นชมจวนผู้ว่าในทาคายาม่า เยือนปราสาทมัตสึโมโต้ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พร้อมชมชิบะซากุระหรือพิงค์มอส ช้อปปิ้งชินจูกุ โอไดบะ จองด่วน 1 ปีมีช่วงเดียวเท่านั้น

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

16-22 พ.ค. 2561

61,800.-

59,800.-

51,800.-

12,000.-